Javni razpis za prosto delovno mesto - Strokovni sodelavec VII/2-II

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Občina Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2-II za nedoločen čas.

Datum: 21.01.2019

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visoka strokovna izobrazba oz. prva bolonjska stopnja

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva na isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovna izkušnja se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Kandidati morajo imeti še naslednja dodatna znanja in sposobnosti:

- znanje uradnega jezika

- poznavanje računalniškega okolja Windows, Excel, drugo,

- izpit B kategorije

 

Opis del in nalog:

- Izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na področju proračuna in financ

- Sodelovanje pri izvedbi postopkov na področju proračuna in financ, pripravi gradiva in vodenje potrebnih evidenc

- Izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti z delovnega področja

- Priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju proračuna in financ

- opravljanje nalog sprejemne pisarne

- urejanje in vodenje občinskega arhiva

- spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam z delovnega področja

- reševanje zahtevnejših pobud in predlogov iz delovnega področja

- usklajevanje s pristojnimi organi z delovnega področja

- sodelovanje pri internem usklajevanju

- samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog

- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami, ki so si jih pridobili z opravljanjem del, ki ustrezajo nalogam področja objavljenega prostega delovnega mesta in sicer na področju  proračuna in javnih financ.

 

Prijava mora vsebovati:

- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, -

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

- izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,

- da za namen tega postopka izbire kandidat dovoljuje ObčiniLoška dolina pridobitev podatkoviz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav, lahko kandidat priloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil in s katerimi dokazuje strokovno usposobljenost.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo v postopku izbire kandidata presojala na podlagi navedb v prijavi, priložene dokumentacije in eventualnega razgovora, v kolikor bo ta potreben.

V postopku izbire se bodo obravnavale vse formalno popolne in pravočasne prijave kandidatov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje. V postopku izbire se ne bodo obravnavale formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave. V postopku izbire se ne bodo obravnavale prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s poskusnim delom 4 mesece.   Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu Strokovni sodelavec VII/2-II na področju proračuna in financ. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava – Strokovni sodelavec VII/2-II – ne odpiraj«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov : obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 Neizbrani kandidati bodo o izbiri  pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi razpisa lahko dobite na tel. št. 01/7050670.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.