Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav

Občina Loška dolina objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2018.

Datum: 12.09.2018

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),  Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS, 98/15), Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 (Uradno glasilo Občine, Obrh št. 122) in Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, Obrh, št. 84) objavlja:

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2018

 

I. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: mKČN) v Občini Loška dolina v velikosti do 50 PE, ki so/bodo vgrajene v letih po 1.1.2013, za legalno zgrajene obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje s pridobljenim upravnim dovoljenjem za gradnjo.

 

II. SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA

1. Upravičenci do sofinanciranja za nakup mKČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem v Občini Loška dolina.  Sofinancira se tudi nakup skupne mKČN za več stanovanjskih objektov. Vlagatelj za te naprave je nosilec investicije, tisti na zemljišču katerega bo mKČN postavljena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

2. Tehnične zahteve, ki jim mora čistilna naprava zadostiti:

V skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz mKČN (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10, 98/15) mora čistilna naprava imeti CE oznako oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnihvrednosti parametrov odpadnih vod in čiščenje komunalne odpadne vode mora biti v skladu z določili Uredbe.

3. Splošni pogoji za dodelitev sredstev

- Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije (Klance, Sv. Ana, Knežja Njiva, Poljane, Babna Polica) ali kjer zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov priklop objekta na javni kanalizacijski sistem ni upravičen.

- Vlagatelji morajo imeti za lokacijo pravico graditi. Lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju.

- Če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode in predložiti situacijo v ustreznem merilu.

- Obratovanje male komunalne čistilne naprave vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

 

4. Višina sofinanciranja

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:

- 170 EUR/PE za mKČN do vključno 15 PE,

- 200 EUR/PE za mKČN nad 15PE,

vendar ne glede na število PE največ 50% investicijske vrednosti, kjer DDV ni upravičen strošek.

 

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu občine Loška dolina, pod postavko 15012 .

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenci, ki bodo podali popolne vloge do 05.10.2018 in zaradi porabe sredstev ne bo možno skleniti pogodbe o sofinanciranju, imajo prednost pri sofinanciranju pred ostalimi prijavitelji po vrstnem redu oddane vloge v naslednjem proračunskem letu.

 

IV. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga – prijavni obrazec – sofinanciranje mKČN«. Kandidati jo lahko dobijo na spletni strani Občine

www.loska-dolina.si ali na sedežu Občine, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa zahtevana dokumentacija. Vlagatelji, ki se odločajo za vgradnjo mKČN naj vlogi priložijo samo zahteve iz Obr.1: Prijavni obrazec, ostali, ki imajo že vgrajene naprave pa lahko priložijo vso dokumentacijo, ki je zahtevana.

Kandidati lahko oddajo vloge po pošti priporočeno ali jih osebno vročijo na naslov:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN – NE ODPIRAJ«.

Kandidati lahko vloge oddajo najkasneje do 05.10.2018, seznam upravičencev bo komisija, ki bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge po vrstnem redu, izdelala najkasneje 15. dni po pripravi predloga o dodelitvi proračunskih sredstev. Sredstva se podeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.

 

V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. Odločitev župana je dokončna. O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 5 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve sredstev s sklepom.

 

VI. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO

Vlagatelji vložijo zahtevke za izplačilo sredstev na predpisanem obrazcu Obr. 3: Zahtevek za sofinanciranje ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni montaži in plačani storitvi na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo z naslednjimi prilogami:

  • fotokopija računa (upravičeni stroški so: nakup mKČN brez DDV vendar ne več kot 50% investicijske vrednosti),

  • potrdilo o plačilu računa,

  • certifikat oziroma listina o skladnosti,

  • poročilo o prvih meritvah za mKČN z rezultati prvih meritev, ki ga izdela pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa,

  • fotokopija bančne kartice transakcijskega računa vlagatelja.

 

Zahtevek se lahko vloži po zaključku vgradnje. Šteje se, da je vgradnja zaključena, ko je mKČN montirana, plačana in izdelano poročilo o prvih meritvah za mKČN, ki ga izdelal pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa po prvem zagonu.

Poročilo o opravljenih prvih meritvah mKČN se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave.

Sredstva se izplačajo na vlagateljev transakcijski račun praviloma 30 dni po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo.

 

VII. NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe JP Komunala Cerknica.  Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V tem primeru bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Nina Komidar Šraj, telefonska številka 01-70-50-681 ali e-mail nina.sraj@loskadolina.si

Razpisna dokumentacija - prijavni obrazci

 

Številka: 354-4/2018-1

                                                                                                                              Župan                                              

Datum: 12.9.2018                                                                                      Janez Komidar l.r.