Javni razpis za prosto delovno mesto - Poslovni sekretar VII/1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja prosto strokovno - tehnično delovno mesto : Poslovni sekretar VII/1 Za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke)

Datum: 16.02.2018

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri oz. prva bolonjska  stopnja upravne ali ekonomske smeri

- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva na isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovna izkušnja se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Kandidati morajo imeti še naslednja dodatna znanja in sposobnosti:

- znanje uradnega jezika

- temeljno znanje angleškega jezika

- poznavanje računalniškega okolja Windows, Excel, drugo,

- izpit B kategorije

- sposobnost dobrega komuniciranja.

 

Opis del in nalog:

- izvajanje tajniških nalog in pisarniškega poslovanja,

- vodenje dokumentacij in evidenc

- organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov

- sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot

- opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc

- sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil

- zagotavljanje pomoči volilnim organom pri njihovem delu

- opravljanje administrativnih in tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta in njihovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter druge občinske organe

- urejanje in vodenje občinskega arhiva, opravljanje administrativnih del za občinsko glasilo ter skrb za protokolarne zadeve občine

Prijava mora vsebovati:

- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

- izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas  za dobo 1 leta in sicer za čas nadomeščanja odsotne javne uslužbenke. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, za polni delovni čas.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Razpis – Poslovni sekretar VII/1 – ne odpiraj«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov : obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in prijave kandidata.

 Neizbrani kandidati bodo o izbiri  pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi razpisa lahko dobite na tel. št. 01/7050670.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.