Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Primšarjeva 15, Cerknica

Občina Loška dolina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer stanovanje na naslovu Primšarjeva 15, 1380 Cerknica.

Datum: 28.08.2015

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2015 Občina Loška dolina objavlja

javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet prodaje je stvarno premoženje, in sicer:

A) stanovanje na naslovu Primšarjeva 15, 1380 Cerknica, ID znak 1676-1815-9

Nepremičnina, ki je predmet prodaje je  stanovanje v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Primšarjeva 15, 1380 Cerknica, posamezni del stavbe št. 9, številka stavbe 1815, neto površine 23,70+2,20 (balkon) +5,3 (klet) =34,20m2.

  Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša  25.000,00 €.

V ceno nepremičnine ni vključen  davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.


3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki  plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Loška dolina, št. 01265-0100002634 UJP Postojna. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.


c) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente:

- ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
- navedbo nepremičnine, ki jo želi kupiti;
- ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
- dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine;
- potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
- priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
- izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
- pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
- izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe;
- izjavo o vezanosti na ponudbo do 31.12.2015.

d) ponudnik bo o izbiri pisno obveščen s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb;

e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla;

g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Loška dolina in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.

6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 11.9.2015, do 12.00 ure, na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Javno odpiranje ponudb bo 11. 9. 2015, ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom ponudnika.

7. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo.

8. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, se izvedejo pogajanja s ponudniki, ki so dali enakovredne ponudbe.

9. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ponudba, nepopolna ponudba) je komisija ne bo upoštevala.

10. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se lahko obrnete na Daliborko Radovanović Jenc, višjo svetovalko za splošno pravne zadeve,  tel. 01/7050670, elektronska pošta: obcina@loskadolina.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .  
11. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodne najave.

Datum: 28.8. 2015

 

Janez Komidar
župan