Ponovni javni razpis za neporabljena sredstva za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2015

Skladno s proračunom Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 99 z dne 23.02.2015) in na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-3/2014 z dne 17.06.2014), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja Ponovni javni razpis za neporabljena sredstva za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2015.

Datum: 22.05.2015

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji sami ali pa ti sodelujejo

na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je prireditev namenjena občanom občine Loška dolina in je v interesu občine Loška dolina. Izjemoma se lahko sofinancira tudi prireditve izven občine Loška dolina, če izvedba bistveno pripomore k promociji občine.

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja iz drugih namenskih postavk oziroma razpisov. V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.

Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku 2. točke razpisa, ki:

- so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo

in je prireditev po presoji komisije v javnem interesu občine;

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo

načrtovanih prireditev;

- je njihova dejavnost neprofitna;

- niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;

- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

3. VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v proračunu občine Loška dolina za leto 2015 v znesku 3.000,00 EUR (višina neporabljenih sredstev) in sicer na proračunski postavki 04012-sofinanciranje prireditev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

4. MERILA IN KRITERIJI

Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede pomena prireditve, vrsta prireditve ter finančne konstrukcije. Podrobnejša merila in kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prireditve se točkujejo, vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višini sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

5. VSEBINA PRIJAVE

Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in na spletni strani www.loska-dolina.si

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.

6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis ponovni - prireditve 2015«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za prijavo na razpis je do dne 30. septembra 2015 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane, temveč se bodo s sklepom zavrgle.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.

Če komisija ugotovi, da so vloge nepopolne, vlagatelje obvesti, da morajo vlogo dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev. Po preteku tega roka bodo nepopolne vloge s sklepom zavržene.

Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.

Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.

Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane pogodbe.

Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.:01 70-50-679 e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Razpisna dokumentacija

Datum: 22.05.2015

Številka: 41011-2/2015

Občina Loška dolina

Janez Komidar l.r.