Razpis za prosto delovno mesto - direktor JP Komunala Cerknica

Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS4), Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3, Uradni list RS št. 65/09-UPB s spremembami), 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica (Uradni list RS št. 104/2011) in Družbene pogodbe Razpisna komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Datum: 30.04.2015

Razpis