Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu v Občini Loška dolina za leto 2015

Skladno s proračunom Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 99 z dne 23.02.2015) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina (št. 007-2/2014 z dne 19.06.2014), Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu v Občini Loška dolina za leto 2015.

Datum: 11.03.2015

1. PREDMET RAZPISA



Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Loška dolina oziroma za občane Občine Loška dolina.



Namen razpisa je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Loška dolina izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programov.



Sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi tega razpisa , niso namenjena za sofinanciranje:



- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,



- investicij.



2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS



Upravičenci do sredstev so društva, ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa, mladine, sociale, zdravstva in humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva). Društva sofinancirana na podlagi tega pravilnika niso upravičena do sredstev iz drugih razpisov.



Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:



1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;



2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Loška dolina;



3. imajo urejeno evidenco o članstvu;



4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;



5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev.



3. VIŠINA SREDSTEV



Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2015 v znesku 3.000,00 EUR in sicer na proračunski postavki 18025-financiranje drugih društev.



Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.



4. MERILA IN KRITERIJI



Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na število vključenih članov izvajalca, kvalitete izvedbe predlaganega programa, obseg programa ter finančno konstrukcijo programa. Podrobnejša merila in kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.



Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.



5. VSEBINA PRIJAVE



Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in na spletni strani www.loska-dolina.si



Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.



6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE



Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis- druga društva 2015«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.



Rok za prijavo na razpis je do dne 11. maja 2015 oziroma zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.



Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.



Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.



Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.



Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja programov bodo podpisane pogodbe.



Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679 e-pošta: .



Razpisna dokumentacija



Številka: 41011-1/2015



Datum:11.03.2015



Občina Loška dolina



Župan Janez Komidar l.r.