Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2015

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 17. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 11/99) in na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26 z dne 27.10.2004 in št. 31 z dne 12.10.2005) objavlja občina Loška dolina Javni razpis za sofinanciranje programov športa.

Datum: 25.02.2015

1. Naziv in sedež naročnika:Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,DŠ: SI78057370.2. Pogoji sofinanciranja:Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26 z dne 27.10.2004 in št. 31 z dne 12.10.2005):• da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,• da imajo sedež v Občini Loška dolina,• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,• da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,• da imajo najmanj 80% članov, ki so občani Občine Loška dolina.Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:• športna društva in klubi,• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športa društva za posamezna področja oziroma športne panoge,• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,• javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Loška dolina,• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:I. Športna vzgoja otrok in mladine1. športna vzgoja predšolskih otrok1.1. interesna športna vzgoja predšolskih otrok2. športna vzgoja šoloobveznih otrok2.1. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok2.2. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski športa3. športna vzgoja mladine3.1. interesna športna vzgoja mladine3.2. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski športII. Kakovostni športIII. Vrhunski športIV. Športna rekreacijaV. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrovVI. Športne prireditveVII. Delovanje športnih društev in zvezSofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2015 (sprejet na 4. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 19.02.2015).4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v občini Loška dolina za leto 2015, so za razpisane predvidne vsebine določeni v Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2015 (sprejet na 4. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 19.02.2015) in Pravilniku o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26 z dne 27.10.2004 in št. 31 z dne 12.10.2005)Obvezno pa morajo kandidati razpisni dokumentaciji priložiti:● odločbo ali sklep o registraciji,● registracijo članstva in seznam pobrane članarine,● seznam registriranih in kategoriziranih športnikov,● seznam strokovnega kadra.5.. Okvirna višina razpisanih sredstev
, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 35.500,00 EUR, proračunska postavka 18010.6. Obdobje za porabo proračunskih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.7. Razpisni rok:Rok za prijavo na razpis se zaključi 31.03.2015.8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje
- Pravilnik o vrednotenju programov športa v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo izproračunskih sredstev (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 26 z dne 27.10.2004 in št.31 z dne 12.10.2005);- Letni programu športa občine Loška dolina za leto 2015 (sprejet na 4. redni sejiobčinskega sveta občine Loška dolina dne 19.02.2015);- besedilo javnega razpisa;- prijavni obrazec.Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji dobijo osebno na sedežu Občine Loška dolina vsak delovni dan med 800 in 1400 uroin sicer od objave razpisa do 31.03.2015 in na spletni strani občine Loška dolina na naslovu http://www.loskadolina.si/.Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.9. Oddaja in dostava vlog
Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom»Ne odpiraj za razpis v športu 2015«.Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.Rok za prijavo na razpis je do 31.03.2015 do 14.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 31.03.2015.10. Postopek obravnavanja vlog:Strokovna komisija za šport bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-dneh dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna.O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30- dneh od datuma, ko se zaključi razpisni rok.Strokovna komisija za šport bo predlog za razdelitev sredstev posredovala županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil letno pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini v letu 2015.11. Dodatne informacijeInformacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Loška dolina pri ga. Danici Zrim,tel.: 01-70-50-679 ali danica.zrim@loskadolina.si.Št. : 671-2/2015Datum: 23.02.2015OBČINA LOŠKA DOLINAžupan Janez Komidar l.r.Razpisna dokumentacija