Objava prostega delovnega mesta

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik objavlja prosto delovno mesto TURISTIČNI INFORMATOR III, za določen čas v Javnem zavodu za kulturo in turizem grad Snežnik.

Datum: 25.02.2015

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednjepogoje:- srednješolska izobrazba družboslovne smeri/višješolska izobrazba družboslovne smeri- znanje slovenskega jezika- znanje najmanj enega tujega jezika- organizacijske sposobnosti- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj- vozniški izpit B kategorije- poznavanje osnov računalništva- opravljeno usposabljanje za regijskega turističnega vodiča (vodič po Zelenem krasu)- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj vodenja po Lovski zbirki in Polharskem muzeju- niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,- zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno, pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven znanja slovenščine, če je izobrazbo dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končna ustrezne slovenske šole, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.Delovno področje:- analiziranje podatkov, vodenje evidenc in arhiva- spremljanje zalog, spremljanje trendov- ustna, pisna, elektronska komunikacija- priprava planov in poročil- spremljanje javnih razpisov, priprava dokumentacije in izvedba prijav- priprava gradiv za promocijo- organizacija in izvedba delavnic s področja turizma- predstavitve na prireditvah kot so sejmi in podobno- vodenje in informiranje turističnih skupin- organizacija in izvedba kulturnih prireditev- pomoč pri postavitvi razstav, stojnic in podobno- stiki z javnostjo- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov za izobraževanje vodičev v Občini Loška dolina- skrb za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje- skrb za varovanje in hranjenje zavodskega gradiva in premoženja- opravljanje naloge blagajniškega poslovanja v TIC-u- opravljanje drugih del v okviru programa dela zavoda- opravljanje drugih del po nalogu direktorjaPrijava mora vsebovati:1) Pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom zaključka;2.) Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.3.) Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu zavodu za kulturo in turizem pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo ter ostalih uradnih evidenc.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas predvidoma od 5.3.2015 do 5.6.2015, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik, Cesta 19. Oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Turistični informator III″ na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Loška dolina.Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov: zavod.gradsneznik@gmail.com, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, prijave kandidata in ustnega razgovora s kandidati.Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 5 dni po opravljeni izbiri.Informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. št. 081 602 853.V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.Direktor javnega zavodaMatej Kržič