Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 87/11), 17. In 18. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 , 99/08 in 62/2010-ZUPJS) Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Datum: 09.01.2015

Razpis