Javni razpis za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) Občina Loška dolina objavlja prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - organizator mreže na projektu Medgen Borza za določen čas v občinski upravi Občine Loška dolina.

Datum: 17.04.2014

logo predpristopna pomoč

V skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJU, se bodo izbranemu kandidatu na delovnem mestu Višji svetovalec - za pripravo in vodenje projektov v pogodbi o zaposlitvi, pravice in obveznosti določile glede na uradniški naziv Višji svetovalec III.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske ali družboslovne smeri,

- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

- najmanj 1 leto izkušenj na področju dela s projekti,

- znanje uradnega jezika,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- vozniški izpit B kategorije,

- niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Od kandidatov pričakujemo, da imajo dobre komunikacijske sposobnosti in osnove razumevanja hrvaškega jezika, izkušnje z javnim nastopanjem, sposobnosti timskega dela, poznavanje projektnega managementa, strokovnega področja, za katerega kandidirajo, upravnega poslovanja, uporabniških programov v okolju Windows, javne uprave in poznavanje delovanja občinske uprave.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno, pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Šteje se, da ima kandidat ustrezno raven znanja slovenščine, če je izobrazbo sedme stopnje dosegel na slovenski šoli. Kandidati, ki nimajo končna ustrezne slovenske šole, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.

Delovno področje:

Izbrani kandidat bo opravljal delo organizatorja mreže pri projektu »Krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti« z akronimom »Medgen Borza«, ki se izvaja v okviru instrumenta za predpristopno pomoč – Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013, v okviru katerega bo opravljal naslednje naloge:

- sodelovanje z zunanjim izvajalcem pri pripravi analize deležnikov in vodenju delavnic o potrebah in pričakovanjih ciljnih skupin na ravni občine Loška dolina

- vodenje medgeneracijskih programov in aktivnosti na ravni občine, usposabljanje za organizatorja mreže medgeneracijskih programov,

- sodelovanje s projektnim partnerjem P5 (Inštitut Antona Trstenjaka) pri aktivnostih ozaveščanja vodstev občin in prebivalcev občin na področju medgeneracijskega sodelovanja,

- sodelovanje pri izvedbi prvega medgeneracijskega tabora v občini Loška dolina,

- organiziranje prve tiskovne konference (predstavitev projekta) v občini Loška dolina,

- vodenje in koordinacija društev in ostalih interesnih združenj, nevladnih organizacij in javnih inštitucij pri izvajanju projekta na ravni občine Loška dolina,

- pomoč ostalim članom projektne skupine vodilnega partnerja (VP).,

- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske uprave

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerih so razvidne zahtevane delovne izkušnje,

3. življenjepis,

4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Občini Loška dolina pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc,

6. izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka in imenovanja,

7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

9. izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije,

10. izjavo o poznavanju dela z računalnikom.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja projekta oziroma do 17. marca 2015, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec« na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu in sicer v roku 8 dneh po objavi na spletni strani Občine Loška dolina.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov:obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, prijave kandidata in ustnega razgovora s kandidati.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega razpisa na tel. št. 01/7050670.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

logo eu