Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2014

Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23.11.2007), občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2014.

Datum: 12.03.2014

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini

Loška dolina za leto 2014.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:

-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi

reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali

verske skupnosti,

-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z

zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe

svojih članov,

-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi

in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in

storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki

ogrožajo socialni položaj invalidov,

-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za

zdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška dolina.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :

-da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v

ustanovitvenih aktih,

-da aktivno delujejo najmanj eno leto,

-da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je program

dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,

-da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,

-da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja

programa.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:

-sedež izvajalca,

-število članov iz občine Loška dolina,

-vsebino programa in

-stalnost izvajanja programa.

Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2014 znaša 10.700,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 1.500,00 EUR in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 9.200,00 EUR.

7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2014" in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine

Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

8. Rok za predložitev prijav je do dne 15. aprila 2014.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2014«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

Razpisna dokumentacija

Stari trg, 10.03.2014

Številka: 122- 6/2014-2

Občina Loška dolina

župan Janez Komidar