Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Loška dolina objavlja na podlagi 16. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik« (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 42) ter 32. in 34. člena Zakona o zavodih (uradni list RS, št. 12/1991, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik.

Datum: 16.09.2013

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom izpolnjuje naslednje pogoje:- ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,- strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,- aktivno znanje slovenskega jezika,- znanje vsaj enega svetovnega jezika.Prijava na razpis mora vsebovati:- pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,- pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih pogojev,- kratek življenjepis z navedbo referenc in delovnih izkušenj,- program poslovnega in programskega razvoja zavoda (strategijo zavoda) za mandatno obdobje.Rok za prijave kandidatov je trideset (30) dni od dneva objave razpisa.Obravnavale se bodo le pravočasne in popolne prijave.Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, označene s pripisom 'Javni razpis - direktor javnega zavoda grad Snežnik – NE ODPIRAJ' priporočeno po pošti na naslov: Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali osebno na istem naslovu.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik za obdobje petih let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno imenovana.Dodatne informacije lahko dobite pri kontaktni osebi razpisa Daliborki Radovanovć Jenc, tel.: 01 / 70 50 678, daliborka.jenc@loskadolina.siKomisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaPredsednikMarko Gorše