javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/2013) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2013 Občina Loška dolina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Datum: 05.08.2013

obvestilopovezava na Uradni list RS