Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2012

Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23.11.2007), občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2012.

Datum: 17.02.2012

1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v ObčiniLoška dolina za leto 2012.3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so lahko:-dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bireševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, aliverske skupnosti,-organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu zzakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebesvojih članov,-invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidiin drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe instoritve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, kiogrožajo socialni položaj invalidov,-druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi zazdravje in reševanje socialnih stisk občanov občine Loška dolina.4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :-da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno vustanovitvenih aktih,-da aktivno delujejo najmanj eno leto,-da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede na sedež, če je programdejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,-da imajo urejeno evidenco o članstvu,-da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,-da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanjaprograma.5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:-sedež izvajalca,-število članov iz občine Loška dolina,-vsebino programa in-stalnost izvajanja programa.Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2012 znaša 10.700,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež izven Upravne enote Cerknica v višini 1.500,00 EUR in za organizacije, ki imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 9.200,00 EUR.7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2012" in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani ObčineLoška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.8. Rok za predložitev prijav je do dne 12. aprila 2012.9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2012«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.Razpisna dokumentacijaStari trg, 16.02.2012Številka: 122- 2/2012-2Občina Loška dolinaŽupanJanez Komidar l.r.