Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za investicije v občinski upravi Občine Loška dolina

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) Občina Loška dolina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI REFERENT ZA INVESTICIJE v občinski upravi Občine Loška dolina.

Datum: 02.02.2012

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednjepogoje:- najmanj višja strokovna izobrazba gradbene smeri oziroma višješolska izobrazba gradbene smeri,- 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,- državljanstvo Republike Slovenije,- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,- strokovni izpit iz upravnega postopka,- strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov,- poznavanje računalniških orodij (Microsoft Windows, Acad, MS Project)- znanje uradnega jezika,- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati:- z izkušnjami pri vodenju investicijskih projektov;- s poznavanjem delovanja lokalne samouprave.Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (ali opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv pred spremembo Zakona o javnih uslužbencih). V nasprotnem primeru bo moral kandidat najpozneje v 12 mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napoti predstojnik v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.Izbrani kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, bo moral izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja, kot to določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 8/10).Delovno področje:- opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja investicij- sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije ter pridobivanju projektnih nalog za planiranje investicij- sodelovanje pri pripravi načrtov realizacije investicij- pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij;- spremljanje in nadzor pri izvajanju planov in pogodb s področja komunalno-cestnega gospodarstva- pripravljanje občinskih in druge aktov iz svojega področja;- skrbi za izvedbo tehničnih pregledov, prevzemov del, predajo uporabnikom;- spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam z delovnega področja;- vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji- vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi- izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu- priprava poročil, analiz in gradiv z delovnega področja- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti z delovnega področja- usklajevanje s pristojnimi organi z delovnega področja;- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske upravePrijava mora vsebovati:1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,3. izjavo kandidata, da:- je državljan Republike Slovenije,- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Loška dolina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji referent za investicije opravljal v nazivu Višji referent II z možnostjo napredovanja v naziv Višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Formalno nepopolne in nepravočasno prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji referent za investicije«, na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu in sicer v roku 8 dneh po objavi na spletni strani Občine loška dolina.Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov:obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in prijave kandidata.Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. št. 01/7050670.V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.ŽupanJanez Komidar