Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – uradno prečiščeno besedilo) Statuta Javnega podjetja komunala Cerknica d.o.o. in 19. člena Odloka o ustanovitvi JP Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS št. 7/2000) Komisija za izvedbo javnega razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o., objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA CERKNICA d.o.o.

Datum: 18.07.2011

Za direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo;2. ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v dejavnostih, ki jih opravlja podjetje;3. ima opravljen strokovni izpit za dejanja v splošnem upravnem postopku;4. je državljan Republike Slovenije;5. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;6. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;7. in da oseba, če je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po 19. Členu zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe.Od kandidata se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega se kandidira ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika.Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:1. fotokopijo dokazila o izobrazbi;2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;3. izjava kandidata da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;4. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi;5. izjava kandidata, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. Členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe;6. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. Točke iz uradne evidence in7. program razvoja javnega podjetja.Prijavi na razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin.Viri za izdelavo programa razvoja javnega podjetja so Odlok o ustanovitvi JP Komunala Cerknica d.o.o. ter ostali odloki in operativni programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah.Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje.V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev:- poznavanje področja dela v javnih podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja, poznavanje temeljne razvojne in poslovne politike, programa razvoja podjetja)- poznavanje predpisov na področju javnega dela javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. in pripravljen program razvoja JP Komunala Cerknica d.o.o.,- poznavanje pravne ureditve sistema delovanja lokalne in državne uprave,- drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja)- reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkušnje).Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v zaprti kuverti s pripisom "Javni razpisa za direktorja JP Komunala Cerknica d.o.o.". Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Ireni Zalar, direktorici občinske uprave Občine Cerknica, na tel: 01-70-90-630.V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.Javni natečajDatum: 15.07.2011Komisija za izvedbo javnega razpisa