Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2011

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list RS št. 52/00 in Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003) in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z dne 29.06.2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavlja RAZPIS za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2011.

Datum: 12.07.2011

1. Priznanje »Zlati grb občine Loška dolina«- v letu 2011 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba, društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k razvoju in ugledu kraja;- predlagatelj je lahko najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;- predlog mora biti podrobno utemeljen;- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 26.08.2011, v zapečateni kuverti, z oznako "ZA RAZPIS - PRIZNANJE ZLATI GRB - NE ODPIRAJ", na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.2. Priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina«- v letu 2011 se lahko podeli največ dve priznanji;- prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost, za enkratne, izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;- predlog mora biti podrobno utemeljen;- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 26.08.2011, v zapečateni kuverti, z oznako "ZA RAZPIS - PRIZNANJE SREBRNI GRB - NE ODPIRAJ", na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.Za pravočasne predloge se bodo šteli vsi predlogi, ki bodo prispeli na navedeni naslov do 26.08.2011 oziroma zadnji dan tega roka oddani predlogi na pošti kot priporočene pošiljke.Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanjaPredsednikMarko Gorše l.r.