Javno naročilo - Kanalizacija Dane

"Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane - 1. faza"

Datum: 08.06.2011

Razpisna dokumentacijaPGD SituacijePopis delTender za daljinski nadzorVprašanja:1. Po pregledu dokumentacije je razvidno, da za mehansko stopnjo uporabljate zgolj lamelne rešetke. Ali se kot investitor zavedate večjih stroškov obratovanja in vzdrževanja?Odgovor: Ugotovitev je netočna. Lamele so le del primarnega čiščenja, ki ga sicer tvori usedalnik in zalogovnik blata. V osnovi gre za dokaj klasično rešitev v okviru kompaktne čistilne naprave. Zato so tudi stroški vzdrževanja in obratovanja na tem segmentu primerljivi. V celoti pa je sistem s stroški vzdrževanja in obratovanja med najkonkurenčnejšimi.2. Spoštovani, v razpisni dokumentaciji je predpisana ČN 500 točno določenega proizvajalca odnosno zastopnika, kar onemogoča vskršno konkurenco na tem področju. Smatramo, da je to v nasprotju z določili ZJN in predlagamo, da omogočite tudi ponudbo kompaktnih SBR čistilnih naprav, seveda ob doseganju enakih ali boljših rezultatov. Lepo vas pozdravljamo.Odgovor: Spoštovani, na osnovi podanega vprašanja spremembe ali variante ne moremo potrditi. Morebitne kakršne koli spremembe in njihovo skladnost z gradbenim dovoljenjem in PZI-jem se bodo s strani projektanta presojale in potrjevale v času izvedbe skladno z veljavno gradbeno zakonodajo na osnovi tehničnih opisov, specifikacij, risb in druge dokumentacije.3. Spoštovani, v razpisni dokumentaciji je predpisana ČN kapacitete čiščenja 500 PE, katere izdelava je predpisana na točno določen način, kar onemogoča vsakršno konkurenco pri izbiri opreme. Smatramo, da bi morali omogočiti ponudnikom izbiro ekvivalentnih rešitev za izvedbo čistilne naprave.Odgovor: Spoštovani, spremembe tehnologije ali variante ne moremo potrditi. Čistilna naprava mora biti izdelana na način, da vsebuje primarni usedalnik, prezračevalno enoto, naknadni usedalnik in zalogovnik blata. Prezračevalna enota je sestavljena iz vrtljivega reaktorja – valja, pritrjenega na pogonsko gred, ki jo žene elektromotor. Zagotavljati mora zakonsko predpisane izpustne parametre in kapaciteto čiščenja vsaj 500 PE. Sestava čistilne naprave, vgrajeni materiali, strojna oprema in dimenzije naprave morajo biti take kot predpisane oz ekvivalent le-tem. Ekvivalent mora biti približno enakih mer, materiali pa enako ali bolj kakovostni kot predvideni.4. Spoštovani, ali lahko skupina gospodarskih subjektov v skupni ponudbi izkazuje tehnično sposobnost za izvedbo javnega naročila na način, da eden od ponudnikov izkazuje sposobnost z referencami za izvedbo objektov nizke gradnje, v zadnjih petih (5) letih, v minimalnem znesku 600.000 €, drugi ponudnik v skupini pa izkazuje svojo sposobnost z izvedbo čistilne naprave z najmanj 500 PE, ki ni nujno del ene od treh referenc za izvedbo objektov nizke gradnje v minimalnem znesku 600.000,00 €.Odgovor: Skupina gospodarskih subjektov v skupni ponudbi lahko izkazuje tehnično sposobnost za izvedbo javnega naročila, tako da se reference seštevajo. Zahteva se vsaj tri (3) reference za izvedbo objektov nizke gradnje, v zadnjih petih (5) letih, v minimalni vrednosti 600.000,00 € brez DDV, za posamezno investicijo. Vsaj ena (1) od treh (3) zahtevanih referenc mora vsebovati tudi izvedbo čistilne naprave z najmanj 500 PE.5. Ali lahko navedete ocenjeno vrednost naročila in/ali zagotovljena sredstva za izvedbo naročila?Odgovor: Spoštovani,ocenjena vrednost znaša 550.000,00 € brez DDV. Lep pozdrav6. ODGOVORILI STE "skupina gospodarskih subjektov v skupni ponudbi lahko izkazuje tehnično sposobnost za izvedbo javnega naročila, tako da se reference seštevajo. Zahteva se vsaj tri (3) reference za izvedbo objektov nizke gradnje, v zadnjih petih (5) letih, v minimalni vrednosti 600.000,00 € brez DDV, za posamezno investicijo. Vsaj ena (1) od treh (3) zahtevanih referenc mora vsebovati tudi izvedbo čistilne naprave z najmanj 500 PE" - Potemtakem lahko ima tudi en odgovorni vodja del 3 reference za nizke gradnje v zahtevani vrednosti, drug odgovorni vodja del pa eno referenco za čistilno napravo zahtevane vrednosti in kapacitete????Odgovor: Spoštovani, v skladu z razpisno dokumentacijo za izvedbo javnega naročila: »Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane – 1. Faza«, naročnik zahteva, navedbo enega (1) odgovornega vodja del, ki mora imeti ustrezne zahtevane reference in sicer:»Navedba imena in priimka odgovornega vodje del (v skladu z ZGO-UPB1 in ZGO-1C), za katerega je potrebno priložiti tudi potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, navedba delovnih izkušenj te osebe oziroma navedba vsaj treh (3) referenc za izvedbo objektov nizke gradnje, v zadnjih petih (5) letih, v minimalnem znesku 600.000,00 € (brez DDV) za posamezno investicijo. Vsaj ena (1) od treh (3) zahtevanih referenc mora vsebovati tudi izvedbo čistilne naprave z najmanj 500 PE.« Lep pozdrav.7. Spoštovani, v popisih del sem zasledil postavko projektantski nadzor. Skladno z ZGO mora projektantski nadzor izvajati odgovorni vodja projekta, ki bo v tem primeru podizvajalec izbranega ponudnika. Ker je odgovorni vodja projekta točno določena oseba v tem delu razpisa ni omogočena konkurečnost med ponudniki. Lahko se zgodi, da odgovorni vodja projekta poda različne ponudbe (različno ceno) različnim ponudnikom ter s tem povzroči da so ponudniki v neenakovrednem položaju. Zaradi tega vas prosim, da projektantski nadzor izključite iz popisa ali pa v dogovoru z odgovornim vodjem projekta določite enotno ceno, ki jo morajo upoštevati in navesti vsi ponudniki. Hvala.Odgovor: Spoštovani, v skladu z ZGO obstaja ta verjetnost. Kljub temu pa je to stvar pogajanj oz dogovora med ponudnikom in odgovornim vodjem projekta oz. odgovornim projektantom. Lep pozdrav.8. Spoštovani, radi bi vas opozorili na dejstvo, da je AJPES za letošnje leto spremenil bonitetno lestvico s katero so tudi podjetja, ki imajo bonitetno oceno SB6 in SB7 smatrana kot povprečna oziroma je letošnja ocena SB7 enakovredna lanski SB5. Z razpisno dokumentacijo zahtevate, da imajo potencialni ponudniki najmanj bonitetno oceno SB5 s čimer postavljate nerazumno visok pogoj in omejujeto konkurenčnost razpisa. Prosimo vas, da navedeno preučite in spremenite pogoj tako, da se na razpis lahko prijavljajo tudi podjetja z SB6 in SB7. Hvala in lep pozdrav!Odgovor: Spoštovani, pogoja glede bonitet oz. glede ekonomske in finančne sposobnosti ostaja enak in sicer:»Da ima gospodarski subjekt, ki se prijavlja kot ponudnik, izkazano bonitetno oceno: SB1, SB2, SB3, SB4 ali vsaj SB5.« Lep pozdrav.