Razpis za prosto delovno mesto - strokovni sodelavec VI

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08) Občina Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja prosto delovno mesto: strokovni sodelavec VI na projektu Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane sofinanciranem s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Datum: 02.06.2011

Delovno mesto Strokovni sodelavec VI je strokovno-tehnično delovno mesto.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- najmanj višja strokovna izobrazba gradbene smeri- najmanj 5 let delovnih izkušenj- opravljen vozniški izpit B kategorije- znanje uradnega jezika- poznavanje računalniškega okolja WindowsKot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva na isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovna izkušnja se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Delovno področje:- spremljanje projekta Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane- priprava poročil in gradiv za projektPrijava mora vsebovati:- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,- izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorijeZaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas 1 leta trajanja projekta Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane sofinanciranem s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu in na terenu.Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Razpis – Strokovni sodelavec VI – ne odpiraj«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov : obcina@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav in prijave kandidata.Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 01/7050670.Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletnih straneh Občine Loška dolina.V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.Razpis - strokovni sodelavec VIŠtevilka: 100-1/2011-1Datum: 2.6.2011