Prosto delovno mesto - Referent s področja turizma-Turistični informator III

Javni zavod za kulturo in turizem objavlja prosto delovno mesto Referent s področja turizma-Turistični informator III v Turistično informacijskem centru v Ložu, Cesta 19. oktobra 49, Lož, 1386 Stari trg pri Ložu. Delovno mesto razpisuje za določen čas, do 31.12.2011, z možnostjo podaljšanja.

Datum: 31.03.2011

Delovno mesto Referent s področja turizma-Turistični informator III je strokovno tehnično delovno mesto.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- najmanj srednješolska izobrazba družboslovne smeri- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.Funkcionalna znanja oziroma posebne sposobnosti:- organizacijske sposobnosti,- znanje slovenskega jezika,- znanje najmanj enega svetovnega jezika,- poznavanje osnov računalništva.Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Okvirne delovne naloge:- analiziranja podatkov, vodenje evidenc in arhiva- spremljanje zalog, spremljanje trendov- ustna, pisna, elektronska komunikacija- priprava planov in poročil- spremljanje javnih razpisov, priprava dokumentacije in izvedba prijav,- priprava gradiv za promocijo- organizacija in izvedba delavnic s področja turizma- predstavitve na prireditvah kot so sejmi in podobno- vodenje in informiranje turističnih skupin- organizacija in izvedba kulturnih prireditev- pomoč pri postavitvi razstav, stojnic in podobno- stiki z javnostjo- sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov za izobraževanje vodičev v Občini Loška dolina- skrb za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje- skrb za varovanje in hranjenje zavodskega gradiva in premoženja,- opravljanje naloge blagajniškega poslovanja v TIC-u- opravljanje drugih del v okviru programa dela zavoda- opravljanje drugih del po nalogu direktorja.Prijava kandidata mora vsebovati:- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine, ki jih je pridobil.Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno.Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas do 31.12.2011 z možnostjo podaljšanja, s polnim delavnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v Turistično informacijskem centru Lož, Cesta 19. oktobra 49, Lož, 1386 Stari trg pri Ložu.Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo na naslov: Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom »Razpis- Referent s področja turizma-Turistični informator III - ne odpiraj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zavod.gradsneznik@gmail.com, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na tel.: 081 602 853, Matjaž Žnidaršič.V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.RazpisDatum: 31.3.2011Slika-Javni zavod grad Snežniklogo-ostrnice