Javni razpis za oddajo v zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolina

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Pravilnika o oddaji kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolina v zakup (Uradno glasilo Obrh, št. 58) Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za oddajo v zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolina.

Datum: 22.03.2011

Javni razpis za oddajo v zakup kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolinaNaziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu1. Predmet javnega razpisaPredmet razpisa je oddaja v zakup kmetijskega zemljišča v lasti Občine Loška dolina in sicer:- parc. št. 1525 k.o. Lož- parc. št. 698 k.o. Babno polje- parc. št. 767/26 k.o. Pudob- parc. št. 807/33 k.o. Stari trg- parc. št. 371 k.o. Otok (3/10 deleža)- parc. št. 378/1 k.o. Otok (3/10 deleža)- parc. št. 3228 k.o. Otok (3/10 deleža)- parc. št. 623/6 k.o. Viševek- parc. št. 177/40 k.o. Viševek2. Pogoji za sodelovanje na razpisuNa razpis lahko kandidirajo pravne osebe in posamezniki, ki jim je zemljišče potrebno za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti.3.Ocenjevanje in razpisni kriteriji za izbor:Vloge bo na osnovi objavljenega razpisa ocenjevala Komisija za izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.V primeru več sprejemnikov ponudbe, bo komisija izbrala zakupnika v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki pri zakupu kmetijskega zemljišča oziroma kmetije določa uveljavljanje prednostne pravice upravičencev po naslednjem vrstnem redu:1. zakupnik2. zakupnik zemljišča, ki meji na zemljišče, ki se daje v zakup in kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup3. drug kmet, kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jim je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnostiOb enakih pogojih med prednostnimi upravičenci pod 2. in 3. točko, uvrščenimi na isto mesto, prednostno pravico do zakupa ima tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost in mu prihodki oziroma sredstva pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo poglavitni vir za preživljanje ali poslovanje.4. Razpisni rokRazpis se prične 22. marca 2011 in zaključi 22. aprila 2011.5. Oddaja in dostava vlogPisna vloga s podatki o vlagatelju mora biti predložena na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu najkasneje do 22. aprila 2011 do 12 ure.Pravilnik o oddaji kmetijskih zemljišč v lasti občine Loška dolina v zakup (Uradno glasilo Obrh, št. 58/2009)ŽupanJanez Komidar