Razpis za delovno mesto inšpektor l in inšpektor ll

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor za ceste.

Datum: 23.12.2010

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKEJeršice 3, 6230 Postojna, Telefon: 05 726 55 50 in 05 726 55 19, Fax: 05 726 55 69, e-pošta: inspektorat@postojna.siNa podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: inšpektor za cesteDelovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor II in inšpektor I.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene smeri- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv- opravljen strokovni izpit za inšpektorja- aktivno znanje uradnega jezika- opravljen vozniški izpit B kategorije- poznavanje dela z osebnim računalnikom- najmanj 4 leta delovnih izkušenj- državljanstvo Republike Slovenije- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, pri čemer se kot opravljeno usposabljanje šteje tudi opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv, v skladu z določbami ZJU, ter strokovni izpit za inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, ter strokovni izpit za inšpektorja v skladu z drugim odstavkom 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru.Delovno področje:- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o prekrških, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;- izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;- izvajanje komunalnega nadzorstva na podlagi občinskih odlokov;- vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja;- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;- nudenje strokovne pomoči;- načrtovanje nadzorov in preventivnih akcij;- izvajanje drugih nalog inšpekcijskega nadzorstva na podlagi odlokov občin ustanoviteljic;- opravljanje drugih nalog po navodilih in usmeritvah nadrejenega.Prijava mora vsebovati:- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,- izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,- izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,- izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,- izjavo kandidata, da :a) je državljan Republike Slovenijeb) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,- izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu pridobitev podatkov pod točko a), b) in c) iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne bi soglašal, mora sam priložiti ustrezna dokazila.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv inšpektor II.Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, Jeršice 3, 6230 Postojna ter na terenu na območjih občin ustanoviteljic.Formalno nepopolne prijave v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni postopek.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za inšpektorja za ceste v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu« na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Postojna www.postojna.si .Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina@postojna.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel. št. 05/726-55-50.Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Postojna.V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.