Javni razpis - oddaja neprofitnih stanovanj v najem

Oddaja neprofitnih stanovanj v najem

Datum: 06.07.2010

Občina Loška dolina na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.list RS, št. 14/04 in 34/04) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ( Ur. list. RS, št. 11/09) ter na podlagi sklepa stanovanjskega odbora pri proračunskem skladu občine Loška dolina objavljaJAVNI RAZPISza oddajo neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisaObčina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa so neprofitna stanovanja, ki so prazna oz. bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Po končanem razpisu bodo vseljiva naslednja stanovanja:- Lož, Smelijevo naselje 31, garsonjera (pritličje), 32,07 m2- Lož, Smelijevo naselje 31, garsonjera (pritličje), 31,92 m2- Lož, Cesta 19. oktobra 49, garsonjera (pritličje), 47,30 m2- Lož, Cesta 19. oktobra 49, garsonjera (pritličje), 38,60 m2Lastnik stanovanj je občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu s katero bo sklenjena najemna pogodba.II. Višina najemnineNajemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03 in Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.l. RS, št. 131/03).Najemodajalec ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja.III. Razpisni pogojiSplošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja so:- državljanstvo Republike Slovenije;- stalno prebivališče v občini;- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;- Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča;- Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;- Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni dohodek njihovega gospodinjstva v preteklem letu ne presega:Velikost gospodinjstva % od povprečne neto plače v državi1 – člansko 200 %2 – člansko 250 %3 – člansko 315 %4 – člansko 370 %5 – člansko 425 %6 – člansko 470 %Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja mladi in mlade družine.IV. MerilaMerila za določitev seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so določena v Pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem.V skladu z določili Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem, Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem in upoštevaje sklepa stanovanjskega odbora bosta upoštevani še sledeči merili:I.doba bivanja v občini Loška dolina Število točkDo 20 let 020 let 50Za vsako leto med 20 in 30 let Dodatne 330 let in več 80V. Razpisni postopekProsilec, ki se želi prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, mora oddati vlogo vključno s prilogami na posebnem obrazcu Občine Loška dolina, ki ga dobijo v tajništvu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, vsak delovni dan v času uradnih ur ter na spletni strani občine Loška dolina (www.loskadolina.si).Rok za oddajo vlog je 13.8.2010, na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, v zaprti kuverti s pripisom »Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanje – NE ODPIRAJ«Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine:- izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;- izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk osebnih podatkov;- najemno oziroma podnajemno pogodbo , kolikor ne živi pri starših ali sorodnikih;- odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009 prosilca in ožjih družinskih članov ;- drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje gmotne in socialno zdravstvene razmere.Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj neposredno od pristojnih državnih organov.VI. Splošne določbeStrokovna služba občine Loška dolina bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost.Komisija, katero imenuje župan občine Loška dolina, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, dokumentiranih poizvedb in ogledov stanovanjskih razmer prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog, bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo po številu zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročeni sklepi o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo, z možnostjo pritožbe , o kateri odloči župan občine Loška dolina. Po rešitvi pritožbe bo javno objavljena prednostna lista.VII. Plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščineUdeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.Za vse upravičence se bo oblikovala ena prednostna lista in se bodo upoštevali površinski normativi, ki veljajo za udeležence brez plačila lastne udeležbe in varščin.Razpisna dokumentacijaObčina Loška dolinaŽupanJanez Sterle inž.grad. l.r.