Ponovna objava delovnega mesta Poslovni sekretar VII/1

Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto Poslovni sekretar VII/1 za določen čas – nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu v občinski upravi občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Datum: 07.05.2010

Delovno mesto Poslovni sekretar VII/1 je strokovno tehnično delovno mesto.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri oz. prva bolonjska stopnja upravne ali ekonomske smeri- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:- temeljno znanje angleškega jezika- poznavanje računalniškega okolja windowsKot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Okvirne delovne naloge:- izvajanje tajniških nalog in pisarniškega poslovanja- vodenje dokumentacije in evidenc- organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov- sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot- opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc- sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil- zagotavljanje pomoči volilnim organom pri njihovem delu- opravljanje administrativnih in tehničnih opravil za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzornega odbora ter druge občinske organe- urejanje in vodenje občinskega arhiva, opravljanje administrativnih del za občinsko glasilo ter skrb za protokolarne zadeve občine- samostojno opravljanje drugih nalog- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinske upravePrijava kandidata mora vsebovati:- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi veščine, ki jih je pridobil.Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu s polnim delavnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Občine Loška dolina, pošljejo na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom »Razpis- Poslovni sekretar VII/1 ne odpiraj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite na tel.: 01/705-06-79, Danica ZrimV besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.