Razpis za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2010

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavlja razpis za podelitev priznaj Občine Loška dolina v letu 2010

Datum: 19.04.2010

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina( Uradni list RS št. 52/00 in Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003) in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina ( Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z dne 29.06.2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavljaRAZPIS za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 20101. Priznanje »Zlati grb občine Loška dolina«- v letu 2010 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba, društvo in organizacija, ki je s svojim delom znatno prispeval k razvoju in ugledu kraja;- predlagatelj je lahko najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;- predlog mora biti podrobno utemeljen;- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 28.05.2010, v zapečateni kuverti, z oznako "ZA RAZPIS - PRIZNANJE ZLATI GRB - NE ODPIRAJ", na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.2. Priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina«- v letu 2010 se lahko podeli največ dve priznanji;- prejemnik je lahko posameznik, skupina, društvo, organizacija in skupnost, za enkratne, izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela;- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;- predlog mora biti podrobno utemeljen;- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 28.05.2010, v zapečateni kuverti, z oznako "ZA RAZPIS - PRIZNANJE SREBRNI GRB - NE ODPIRAJ", na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Stari trg pri Ložu.Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.Datum:13.04.2010Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanjaPredsednikZdenko Truden l.r.