Javni natečaj - Višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe v občinski upravi Občine Loška dolina

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - ZJU-UPB3 in 65/08) Občina Loška dolina Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE v občinski upravi Občine Loška dolina.

Datum: 01.03.2010

Naloge na uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:- najmanj visoka strokovna gradbene, komunalne, geodetske in arhitekturne smeri oz. prva bolonjska stopnja gradbene, komunalne, geodetske in arhitekturne smeri,- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv- strokovni izpit iz upravnega postopka,- znanje uradnega jezika,- državljanstvo Republike Slovenije,- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.Na delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal naloge s področja varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb:- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja ter sodelovanje z drugimi organi na področju varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv na področju varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih s področja varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov s področja varstva okolja, prostora in gospodarskih javnih služb- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog- druge naloge po nalogu župana in direktorja občinskeupravePrijava mora vsebovati:1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidnastopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanihdelovnih izkušenj;3. izjavo kandidata, da:• je državljan Republike Slovenije,• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;• zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Loška dolina pridobitevpodatkov iz 3. točke iz uradne evidence.5. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga jekandidat opravil)6. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je kandidatopravil)Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.Kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08).Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.: 24/06-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/2010)Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi predloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora z njim ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti v kolikor bo to potrebno.Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo v roku 8 dni od dneva objave na Zavodu RS za zaposlovanje in spletnih straneh Občine Loška dolina www.loskadolina.si, pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu z označbo »Za javni natečaj – višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe - ne odpiraj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Loška dolina.Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite na tel.: 01/705-06-70, ga. Danici Zrim.V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.ŽupanJanez Sterle