Javni razpis za kmetijstvo 2009

Na podlagi Odloka proračuna občine Loška dolina za leto 2009, in Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina v obdobju 2007-2013 občina Loška dolina (v nadaljevanju občina) objavlja Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2009

Datum: 07.04.2009

I. PREDMET RAZPISAPredmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2009.Javni razpis je od dneva objave na spletni strani občine Loška dolina http://www.loskadolina.si in oglasnih krajevnih tablah. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina ali pa v sprejemni pisarni občine Loška dolina, vsak dan v poslovnem času.Izpolnjene vloge z zahtevano dokumentacijo sprejemamo na občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 1. 10. 2009.II. NAMENI RAZPISAA. SOFINANCIRANJE STROŠKOV nastalih pri zaokrožitvi kmetijskih zemljiščUpravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine.Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu (od 01.01.2009 do 1.10.2009).Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v občini Loška dolina.Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:- vlogo na razpisnem obrazcu - VLOGA 2009 – SOFINANCIRANJE STROŠKOV NASTALIH PRI ZAOKROŽITVI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- mapno kopijo- overjeno kupoprodajno pogodbo ali menjalno pogodbo- potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Cerknica- dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) menjave kmetijskih zemljišč (ki bodo nastajali do 1.10.2009).B. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVUSredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer:1. usposabljanju in izobraževanju kmetov v okviru društvene dejavnosti;2. izobraževanju, usposabljanju in informiranju kmetov in članov njihovih družinIzvajalci tehnične podpore so:1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;Bruto intenzivnost pomoči:• pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov.Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:- vlogo na razpisnem obrazcu - VLOGA 2009 – SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU- predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti- dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).C. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVUSofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:- vlogo na razpisnem obrazcu - VLOGA 2009 – SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU- predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti- dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …)III. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISAVloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.Občina Loška dolinaŽUPANSterle Janez l.r.Številka: 330-4/2009-1Datum: 6.4.2009vloga - gozdarstvovloga - izobraževanjevloga - združevanje