Nadzorni odbor

Občani lahko posredujejo svoje predloge in pobude na elektronski naslov Nadzornega odbora :

nadzorniodbor@loskadolina.si

 

PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor:
– ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem,
– ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

S Poslovnikom nadzornega odbora se ureja podrobnejša organizacija dela nadzornega odbora občine Loška dolina.

SESTAVA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA

Nadzorni odbor ima pet članov. Predsednik nadzornega odbora predstavlja in zastopa nadzorni odbor.

Člani nadzornega odbora:

  • Suzana Bavec, Nadlesk 48, Stari trg pri Ložu,
  • Metka Ravšelj, Markovec 38, Stari trg pri Ložu,
  • Boris Sterle, Ograde 54, Stari trg pri Ložu,
  • Gorazd Cimprič, Ograde 44, Stari trg pri Ložu,
  • Žnidaršič Anton, Podlož 12, Stari trg pri Ložu

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga definira v letnem programu nadzora.

 

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2024

Group 108 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2023

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2022

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2021

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2020

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2019

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2018

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2017

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2016

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2015

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2014

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2013

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2012

 

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2011

Poročilo nadzornega odbora se pošlje nadzorovani osebi. Če nadzorni odbor v svojem poročilu ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o tej kršitvi v 15 dneh od potrditve poročila obvestiti računsko sodišče in pristojno ministrstvo.

V primeru, da je v poročilu zaznan utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati organom pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštvoati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja na način, da se z dokončnimi rezultati nadzornega odbora seznanja javnosti. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je informacija javnega značaja.

KONČNA POROČILA O OPRAVLJENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA

Na glavno vsebino