Novice in obvestila

Medobčinski inšpektorat in redarstvo
09. 07. 2008

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna, Telefon: 05 726 55 50 in 05 726 55 19, Fax: 05 726 55 69, e-pošta: inspektorat@postojna.si

Številka: 091-6/2008
Datum: 10. junij,2008

OBVESTILO O DELOVANJU
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA

Obveščamo vas, da je na območju občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke začel delovati Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki so ga navedene občine z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat in redarstvo “(Uradni list RS št.108/2007) ustanovile na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje na Ljubljanski cesti št. 2 v Postojni (v stavbi Ljudske univerze).

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov napodročjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:
– o občinskih cestah
– o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah
– o ravnanju s komunalnimi odpadki
– o oglaševanju in reklamiranju
– o občinskih taksah
– o pokopališki dejavnosti
– o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
– o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
– ter drugih odlokovin predpisov, ki pooblaščajo inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

V okviru medobčinskega inšpektorata in redarstva delujejo vodja inšpektorata in redarstva – inšpektor-svetnik, inšpektor, trije občinski redarji in administrator.

Inšpektorji so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti vroku, ki ga sam določi,
– izdati odločbo o prekršku s predpisano globo,
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen.

Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge po določbah Zakona o občinskem redarstvu in so pristojni:
– nadzorovati varen in neovirancestni promet v naseljih,
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
– vzdrževati javni red in mir.

Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni inšpekcijski pregled ali kot izredni na podlagi obvestila občinske uprave oziroma prejetih vlog.

Prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge je mogoče dati neposredno na naslov Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali na sedežu občin ustanoviteljic,pisno, po telefonu ali po e-pošti.

Inšpektor mora obravnavati vse vloge, tudi anonimne prijave in varovati tajnost vlagatelja.

Fizična oseba, ki poda lažno prijavo, se na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru kaznuje z globo v višini 500 eurov.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi Neva Šibenik, univ.dipl.prav.

URADNE URE:

1. V poslovnih prostorih: ponedeljek in sreda: od 8. do 10. ure
2. Po telefonu: ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 14. ure
sreda: od 8. do 15. urepetek: od 8. do 13. ure

KONTAKTNE INFORMACIJE:
Naslov: Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Telefon: 05 726 55 19
Faks: 05 726 55 69
E-pošta: inspektorat@postojna.si

Skip to content