Uporabne informacije

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Občina Loška dolina
Naslov: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Telefon: 01 70-50-670
Faks: 01 70-50-680
E-pošta: obcina@loskadolina.si
Matična številka: 5880165000
Ident. št. za DDV (davčna): SI78057370
TRR številka: SI56 0126 5010 0002 634
Šifra dejavnosti: 84.110 – Splošna dejavnost javne uprave
Zakoniti zastopnik (župan): Matjaž Antončič
Datum prve objave kataloga: 13.12.2006
Datum zadnje spremembe kataloga: 27. 3. 2024
Katalog je dostopen na naslovu: Katalog

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Uradne ure za poslovanje s strankami

ponedeljek 7.30 – 11.00 in 11.30-14.30
sreda 7.30 – 11.00 in 11.30-15.30
petek 7.30 – 11.00 in 11.30-13.30

Uradne ure v sprejemni pisarni:

ponedeljek 7.30 – 11.00 in 11.30-15.00
torek 7.30 – 11.00 in 11.30-15.00
sreda 7.30 – 11.00 in 11.30-16.00
četrtek 7.30 – 11.00 in 11.30-15.00
petek 7.30 – 11.00 in 11.30-14.00
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja
a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Župan: povezava
Podžupan: povezava
Občinski svet: povezava
Nadzorni odbor: povezava
Odbori in komisije: povezava
Vaški odbori: povezava
Štab Civilne zaščite Loška dolina: povezava
Občinska volilna komisija: povezava
Skupna občinska uprava: povezava
Občinska uprava: povezava
Javni zavodi in gospodarske javne službe: povezava
Katalog pristojnosti občin: povezava

 

b) Pooblaščene osebe
Pooblaščeni za vodenje in odločanje v upravnem postopku: povezava

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO): povezava

Pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja:

Stanislav Sterle, direktor občinske uprave

Zlatka Turšič, višja svetovalka za splošne zadeve javna naročila ter višja svetovalka za splošne zadeve in javna naročila

Občinska uprava

 

c) Seznam predpisov

Državni register predpisov:       Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije

Predpisi EU:                                 UER-Lex

Občinski predpisi in akti:          Povezava 

 

d) seznam strateških in programskih dokumentov

Načrt zaščite in reševanja

 

e) Seznam postopkov

Upravni postopki  – povezava

Vloge in obrazci – povezava

 

f) Seznam javnih evidenc

Povezava

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Dostop do informacij javnega značaja:

Vsak delovnik v času uradnih ur osebno na sedežu občine

Po pošti na naslov: Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Po elektronski pošti na uradni elektronski naslov občine (obcina@loskadolina.si)

Uradne ure:

v dopoldanskem času:

– ponedeljek, sreda, petek: od 7.30 do 11. ure

v popoldanskem času:

– ponedeljek: od 11.30 do 14.30

– sreda: 11.30 do 15.30

– petek: od 11.30 do 13.30 (razen 24. in 31. decembra)

 

Dostop do informacij na podlagi neformalne zahteve:

Ustna zahteva, preko telefona

Dostop do informacij na podlagi formalne zahteve:

Zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Osebam s posebnimi potrebami nudimo možnost pretvorbe besedila v lažje berljivo obliko.

Obrazci s področja dostopa do informacij javnega značaja: Povezava

4. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis, pretvorbo, poštnino) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016 in 146/22).

Povezava

V kolikor pri posredovanju informacij javnega značaja nastanejo materialni stroški, ki presegajo 20 EUR z vključenim DDV, naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Ob posredovanju zahtevanih informacij se za plačilo stroškov posredovanja prosilcu izda sklep o stroških, v katerem je določena skupna cena, specifikacija stroškov ter rok za plačilo stroškov. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec RS.

V primeru, ko je ugotovljeno, da bo posredovanje informacij preseglo 80 € (z DDV), lahko Občina Loška dolina prosilca pozove k vnaprejšnjemu plačilu pologa. V pozivu bo določen rok za plačilo in obrazložitev višine pologa. Po posredovanju informacij se bodo obračunali dejansko nastali stroški. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, se bo prosilcu, ob posredovanju informacij preseženi znesek povrnil. Če dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača.

5. Stroškovnik za ponovno uporabo

Kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016 in 146/22).

Povezava

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • Vprašanja o javnih razpisih
 • Vprašanja o pravicah iz javnih sredstev
 • Vprašanja s področja občinske uprave
7. Letno poročilo o izvajanju zakona
Na glavno vsebino