Novice in obvestila

Javno naznanilo – OPPN Ograde
21. 03. 2019

Stališča do pripomb – OPPN Ograde

STALIŠČA

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02 – del

V skladu s 50., 60. in 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/2017)  – v nadalj: ZUreP-2  občina Loška dolina objavlja naslednje Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02 – del.

                                                                                                       I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02-del, ki ga je pod št. projekta 18/PA-011 v marcu 2019 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

                                                                                                       II.

Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 808/14, 808/15, 608-del 618, 619, 620, 621, 808/282-del, 808/214, 808/344, 808/343, 808/311, 808/213-del, 808/292, 808/45, 808/218, 808/346, 808/345 vse k.o. Stari trg pri Ložu (1637).

Z dopolnjenim osnutkom št. 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ograde EUP ST 02 – del so prikazane rešitve na podlagi spremenjene in dopolnjene Idejne zasnove Dom Loška dolina (izdelovalec Gank d.o.o., št. proj. 003-2019, marec 2019) ter dopolnitve glede zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture.

III.

Navedene spremembe in dopolnitve z dopolnjenim osnutkom št. 2 se nanašajo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se ponovna javna razgrnitev v skladu z 61. a členom ZPNačrt izvede do 1. 4. 2019 do vključno 15. 4. 2019 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Ogled dopolnjenega osnutka št. 2 OPPN za območje Ograde EUP ST 02 – del je možen v času uradnih ur za poslovanje s strankami na občini.

V času ponovne javne razgrnitve bo organizirana tudi  javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 3. aprila ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

                                                                                                      IV.

V času ponovne javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek št. 2 OPPN za območje Ograde EUP ST 02-del vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki) poda pripombe in predloge.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis na vloge za pripombe in predloge na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si.

Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPPN za območje Ograde EUP ST 02-del poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine https://www.loska-dolina.si.

 

 

 

Številka: 3500 – 1/2018 – 23                                                                         Župan Občine Loška dolina

Stari trg pri Ložu, 21. 3. 2019                                                                       Janez Komidar l.r.

 

povzetek_Ograde

OPPN-OGRADE

Dopolnjen osnutek OPPN

Obrazec – pripombe

Na glavno vsebino