Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDi – del

Občina Loška dolina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDi – del.
Datum: 20. junija, 2016

V skladu s 50. in 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) občina Loška dolina objavlja naslednje

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDi – del

                                                                         I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 21 CDi – del (OPPN), ki ga je pod št. projekta 16/PA-002 v juniju 2016 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica.

                                                                        II.

Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št.: 811/2-del, *100, 191/5-del, 216, 217, 218, 222, 220/1-del, vse k.o. Stari trg pri Ložu.

                                                                        III.

Javna razgrnitev bo potekala od 28. 6. 2016 do vključno 28. 7. 2016 v prostorih Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Ogled dopolnjenega osnutka OPPN za območje EUP ST 21 CDi – del na občini je možen v delovnih dneh od 9. do 11.h.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v četrtek, 30. junija ob 16. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška dolina.

                                                                      IV.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za območje EUP ST 21 CDi – del poda pripombe in predloge vsa zainteresirana javnost (organi, organizacije in posamezniki).
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi ali kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si
Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPPN za območje EUP ST 21 CDi – del poteče zadnji dan javne razgrnitve. Občina Loška dolina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine http://www.loskadolina.si.

 

  Povzetek za javnost – OPPN za območje EUP ST 21 CDI – DEL

Številka: 3500 – 1/2016 – 28                                            Župan Občine Loška dolina
Stari trg, 20.06.2016                                                          Janez Komidar l.r.

Skip to content