Novice in obvestila

Javno naznanilo in razgrnitev – Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
20. 12. 2016

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) občina Loška Dolina s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Loška Dolina št. 3 (SD OPN Loška dolina št. 3) za območje zemljišča s parc. št. 1124/5 k.o. Kozarišče (list št. 18).

 

I.

Javna razgrnitev bo potekala od 28.12.2016 do 28.01.2017. V tem času bo gradivo SD OPN Loška dolina št. 3 javno razgrnjeno v prostorih občine Loška Dolina,  Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu (v času uradnih ur za poslovanje s strankami).

 

II.

Javna obravnava gradiva bo 12.1.2017  ob 18. uri v prostorih sejne sobe Občine Loška Dolina.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN Loška dolina št. 3. Pripombe se podajo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občina Loška Dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu ali po elektronski pošti na naslov obcina@loskadolina.si do konca javne razgrnitve.

Občina Loška Dolina bo preučila pripombe javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Loška dolina ter spletni strani občine: http://www.loskadolina.si.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Priloga:

Seznam parcel pri katerih se je spremenila OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA:

parcelna št. 1124/5 k.o. Kozarišče.

 

Številka: 3500 – 4/2016 – 47                                                         Župan Občine Loška dolina

Stari trg, 20.12.2016                                                                          Janez Komidar l.r.

Na glavno vsebino