Javni zavodi in gospodarske javne službe

Šola in vrtec:

Občina Loška dolina je ustanoviteljica javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. V sestavo OŠ heroja Janeza Hribarja sodijo:

 • matična šola Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu;
 • podružnična šola Iga vas;
 • enota vrtca Stari trg pri Ložu;

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
Cesta Notranjskega odreda 32
1386 Stari trg pri Ložu
Tel.: (01) 707-12-50
Fax: (01) 707-12-60
Ravnatelj: Nataša Vesel Plos
e-mail: 
Web: https://www.oshjh-staritrg.si/

Zdravstvo in sociala

Občina Loška dolina je skupaj z občinama Bloke in Cerknica ustanoviteljica javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica. V sestavo javnega zavoda Dr. Božidarja Lavriča Cerknica sodijo: Zdravstveni dom Cerknica, Zdravstvena enota Nova vas, Zdravstvena enota Stari trg in Obratna ambulanta Kovinoplastika.

Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča Cerknica
Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica

Direktor: Olga Doles, dr.med.,spec.spl.med.

Tel: (01) 70-50-100
Fax: (01) 70-50-118
e-pošta: 
web: http://www.zd-cerknica.si

Zdravstvena enota Stari trg
Cesta Notranjskega odreda 36
1386 Stari trg pri Ložu

Tel: 01-70-50-163 ali 01-70-50-166

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da le ta zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družinam na domu. Občina Loška dolina zagotavlja mrežo izvajanja teh programov preko Centra za socialno delo Cerknica. Center za socialno delo Cerknica je javno socialno – varstveni zavod, ki deluje na območju UE Cerknica in s svojo dejavnostjo pokriva občine Bloke, Cerknico in Loško dolino.

Center za socialno delo Primorsko – Notranjska, Enota Cerknica
Partizanska 1,
1380 Cerknica

Pomočnica direktorja: Brigita Knavs

Tel: (01) 70-50-400
Fax: (01) 70-50-410
e-pošta: 
web: http://www.gov.si/csd/

Javne službe

Področje:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
 • ravnanje s komunalnimi odpadki
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
 • javna razsvetljava
 • vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest
 • zimska služba
 • pogrebna in pokopališka dejavnost

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Notranjska cesta 44,
1380 CERKNICA

Tel: 01 709 79 10
Faks: 01 709 31 75
e-pošta: 
web: http://www.komunala-cerknica.si/

T-2 d.o.o.
Verovškova 64A
1000 Ljubljana
 
Tel. št.: 064 064 064
e-pošta: info@t-2.net

Telekom Slovenije, d.d.
Cigaletova 15
1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 234 10 00

e-pošta: info@telekom.si

Na glavno vsebino