Javna objava stališč Občine Loška dolina do predlogov in pripomb podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave OPN Občine Loška dolina

Obveščamo vse občane, da v skladu s 6. točko 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), javno objavljamo stališča Občine Loška dolina do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Loška dolina in okoljskega poročila Občine Loška dolina.
Datum: 27. januarja, 2012

Stališča so objavljena na spletni strani Občine Loška dolina (www. loskadolina.si) ter na oglasni deski na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Stališča do pripomb so zaradi varovanja osebnih podatkov objavljena brez osebnih podatkov.

Odlok OPN je bil dopolnjen oziroma ustrezno korigiran tudi na podlagi sklepa št. 27, ki je bil sprejet na 3. redni seji dne 27.01.2011.

Stališča ni nujno, da so identična mnenjem nosilcev urejanja prostora, torej tudi niso končna. Pobuda oz. pripomba bo v končnem predlogu upoštevana samo, v kolikor zanjo pridobimo pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora.

Župan

Janez Komidar

Priloga:

Stališča do pripomb – uvodni del

Preglednica s podanimi predlogi in pripombami ter opredelitvami do njih

Skip to content