Agromelioracija - aktivnosti

NAZIV AKTIVNOSTI

Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk – Podcerkev

 

Naložbe se sofinancira iz sredstev EU iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

 

POVZETEK

Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Agromelioracije obsegajo ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poljskih poti, izdelave teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenja in založnega gnojenja. Agromelioracije se delijo na zahtevne in nezahtevne agromelioracije. Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi komasacije, je potrebno pridobiti soglasje lastnikov kmetijskih zemljišče, ki imajo v lasti več kot 67 % površin kmetijskih zemljišč na predvidenem območju agromelioracije.

V letu 2013 je Občina Loška dolina pridobila od MKGP/ARSKTRP  odločbo o pravici do sredstev za izvedbo  komasacije Nadlesk - Podcerkev. Iz odločbe oz. javnega razpisa MKGP izhaja obveznost, da mora končni prejemnik sredstev najkasneje v petih letih po zadnjem izplačilu sredstev s strani ARSKTRP izvesti in zaključiti agromelioracijska dela oziroma projekt izgradnje novo-nastale infrastrukture ter zagotoviti finančna sredstva za novo nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni zasnovi komasacije.

Agromelioracijsko območje Nadlesk – Podcerkev  obsega 411 parcel, ki so v lasti 198 lastnikov v katastrskih občinah 1635– Podcerkev in 1647 - Nadlesk. Skupna površina območja znaša 164 ha. Dolžina na novo urejene potne infrastrukture znaša 8354 m, obseg agromelioracijskih del znaša 2,8097 ha m2.


Načrtovana izvedba agromelioracije bo obsegala:

-       izgradnjo novih poti (INP) v skupni dolžini 8354 m in površini 2,8097 ha,

-       razgradnjo starih poti (RSP) v skupni dolžini 150 m in površini 450 m2

-       krčitev grmovja in dreves (KGD) v skupni površini 2229 m2

 

CILJI
Glavni cilj investicije je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški obdelave. Izvedba komasacij in agromelioracij na komasacijskih območjih bo zasledovala še naslednje cilje:

-  omogočiti lastnikom kmetijskih zemljišč na območju komasacij nemoten dostop do njihovih novih parcel, ki so jim bile dodeljene v komasacijskem postopku, 

-  omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov, 

-  zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje, 

-  povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, 

-  izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju, 

-  zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju, 

-  ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti, 

-  zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju agromelioracije.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI 


Poleg očitnih učinkov komasacije – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje – izvedba komasacije skupaj z agromelioracijo, ureditvijo poti dolgoročno vpliva tudi na ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanih pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije, več naslednikov odloča nadaljevati s kmetovanjem.

Z izvedbo agromelioracij pričakujemo, da se bo skrajšal čas dostopa do parcel, urejene dovozne poti za rabo tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije bodo omogočila manjše variabilne stroške rabe kmetijske mehanizacije (lomi, poškodbe kmetijskih priključkov). 

Urejen potni režim (ureditev novih poti,…) v urejeni kmetijski krajini in na relativno atraktivnem območju prinaša tudi druge posredne javne koristi izvedbe agromelioracije. 

Z izvedbo agromelioracije se bo zmanjšal tudi obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.

Dolgoročni učinek komasacije in agromelioracije je predvsem v znižanju stroškov pridelave zaradi nižjih stroškov transporta in manjše porabe časa za obdelavo zemljišč, kar pomeni večjo konkurenčnost in pozitivni vpliv na okolje.Povezave: 

- spletna stran Evropske komisije - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
- spletna stran Programa razvoja podeželja - http://www.program-podezelja.si/sl/