Novice in obvestila

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2007
18. 10. 2007

Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa.

Splošne finančne določbe:
1. Izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta pa do 15. novembra 2007 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo subvencije).
2. Dokazila/plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
3. Po tem razpisu se sofinancira vrednost upravičenih stroškov.
4. Za pomoči, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme, najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.00 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oz. 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki.
5. Za pomoči, dodeljene po pravilu “de minimis”, skupna pomoč “de minimis”, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

NAMENI RAZPISAA. SOFINANCIRANJE STROŠKOV nastalih pri zaokrožitvi kmetijskih zemljišč

 • višina razpisanih sredstev: do porabe sredstev

Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč in sicer stroški pravnih in upravnih postopkov.

Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine.
Sofinancira se do 100 % dejansko nastalih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu (od 01.01.2007 do 15.11.2007).

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v občini Loška dolina.

Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo na razpisnem obrazcu – VLOGA 2007– SOFINANCIRANJE STROŠKOV NASTALIH PRI ZAOKROŽITVI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
 • mapno kopijo
 • overjeno kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo
 • potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Cerknica
 • dokazila ože nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) menjave kmetijskih zemljišč (ki bodo nastajali do 15.11.2007).

B. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU

 • višina razpisanih sredstev: do porabe sredstev

Sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične podpore, in sicer:
1. usposabljanju in izobraževanju kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanju, usposabljanju in informiranju kmetov in članov njihovih družin

Izvajalci tehnične podpore so:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;

Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.

Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe programov na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se sredstva dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za:

 • stroške storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, se sredstva dodelijo za:

 • stroške udeležbe
 • potne stroške
 • stroške izdaje publikacij
 • najemnine

4. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov pripravljenih tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).

Finančne določbe
Bruto intenzivnost pomoči:

 • pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov.
 • pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
 • kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil “de minimis” za gospodarstvo.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo na razpisnem obrazcu – VLOGA 2007– SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
 • predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti
 • dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …).

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMISC. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU

 • višina razpisanih sredstev: do porabe sredstev

Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).

Upravičeni stroški: stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v občini Postojna) ter stroški vzpostavitve internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,…).

Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).

Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju občine Loška dolina in registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Loška dolina.

Skupna pomoč “de minimis”, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:

 • vlogo na razpisnem obrazcu – VLOGA 2007– SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU
 • predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti
 • dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev, …)

IV. OBDOBJE INČAS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2007 in bo predmet prijave na ta razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora smiselno zaključiti do 15. novembra 2007, upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje do 15. novembra 2007, skupaj z zahtevkom za izplačilo sredstev.

V. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg ali osebno v sprejemno pisarno do vključno 2.11.2007 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – vloga na javni razpis KMETIJSTVO 2007”. V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne dokumentacije
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega razpisa.

VI. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA Vloge, prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna Komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v rokune dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.

Na osnovi predloga za razdelitev sredstev bo občina Loška dolina v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Loška dolina bo z izbranimi upravičenci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v razpisu,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VII. KRAJ INČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO Javni razpis je od dneva objave na spletni strani občine Loška dolina http://www.loskadolina.si in oglasnih krajevnih tablah, do izteka prijavnega roka pa je razpisna dokumentacija dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina ali pa v sprejemni pisarni občine Loška dolina, vsak dan v poslovnem času.

VIII. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg, kontaktna oseba: Tomislav Žagar 01 70 50 670

javni razpis 2007

vloga čebelarstvo

vloga gozdarstvo

vloga združevanje

Na glavno vsebino