Novice in obvestila

5. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 29. marca 2007 ob 19. uri,
v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 8.3.2006
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007
4. predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina “Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik”
5. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
6. letni program športa Občine Loška dolina za leto 2007
7. letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2007
8. osnutek odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina
9. predlog pravilnika o dopolnitvi pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
10. predlog pravilnika o spremembah pravilnika o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora
11. kadrovske zadeve
a. imenovanje člana Vaškega odbora Markovec in Knežja Njiva
b. imenovanje člana vaškega odbora Vrhnika
VO Markovec ter Vrhnika
12. pobude in vprašanja
odgovori na pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle
informacija – poročilo o izvajanju programov športa za leto 2008
poročilo o izvajanju programov športa

VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Ko si zaželite svežega zraka, neokrnjene narave
in slastnih domačih dobrot, naj mimo naših kmetij in gostiln popelje vas pot.

Skip to content