Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Obrazci in ceniki

Za občane | Obrazci in ceniki

Plačilo upravne takse:
Stranke občine Loška dolina lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačajo:

• z gotovino – v sprejemni pisarni občine Loška dolina
• brezgotovinsko – s plačilnim nalogom – na banki ali pošti
• z elektronskim nakazilom – prek spletne banke (pri elektronskem plačilu navedite podatke, ki so v priponki)

OBRAZCI ZA OCENO ŠKODE - POPLAVE NOVEMBER 2014

Povezava obrazci poplave 11/2014

OBRAZCI ZA OCENO ŠKODE - ŽLED 2014

- Obrazec 1 (gozdna zemljišča)
- Priloga k obrazcu 1 (obrazec za vpis več parcelnih številk)
- Obrazec 4 (delna škoda na objektih)
- Obrazec 5 (gradbeno inženirska infrastruktura)
- Obrazec 7 (gospodarstvo)
- Obrazec 8 (gospodarstvo)

SPLOŠNO

Poročilo o plačani turistični taksi

Cenik pogrebnih storitev za občino Loška dolina

obvestilo o prireditvi

prijava javne prireditve

vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom


DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Zahtevki in končna poročila - razpis kultura 2014

 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • - za uveljavljanje pravic: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice in kosil, subvencija prevoza, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
  (vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev stranke vložijo na pristojnem centru za socialno delo)

  vloga za uveljavitev enkratnega denarnega prispevka za novorojenca

  Pravilnik in cenik o uporabi prostorov večnamenskega objekta Babno Polje

  Vloga za najem večnamenskega objekta Babno Polje

  vloga za najem Kulturnega doma Stari trg

  Navodila in cenik o brezplačni uporabi in najemu prostorov Kulturnega doma Stari trg


  GOSPODARSTVO IN PROSTOR

  Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča

  Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

  Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici

  Vloga za izdajo lokacijske informacije

  Vloga za izdajo soglasja za prekop lokalne ceste

  Vloga za soglasje k posegu v varovalnem pasu občinske ceste

  vloga za izdajo odločbe za zaporo ceste

  vloga za izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje gradbene parcele

  vloga za izračun komunalne takse

  Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajalne

  vloga za izdajo projektnih pogojev

  vloga za izdajo soglasja k projektu

  V Loški dolini se je ohranil daljni rod Martinove kobilice. Ta rod konj je po stari navadi zelo ubogljiv in prav rad vas ponese po Loški dolini.

  lokalne volitve 2014

  lokalne volitve 2010

  Medobinski inpektorat in redarstvo