Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Odbori in komisije

Organi in uprava | Občinski svet | Odbori in komisije

S statutom občine Loška dolina so kot stalna delovna telesa občinskega sveta ustanovljene naslednje komisije:

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
2. Statutarna pravna komisija
3. Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja
4. Komisija za družbene dejavnosti
5. Komisija za gospodarske dejavnosti


Občasna delovna telesa občinskega sveta pa so:
1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina
2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh
3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu


1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

  • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,  
  • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima pet članov.
 
Člani:
1. Gorše Marko, predsednik, SDS
2. Čuk Slavica, SD
3. Hribar Boris, DeSUS
4. Troha Branko, LDS
5. Levec Jakob, NSi


2. Statutarno pravna komisija

Statutarna komisijaobravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov in jih ne obravnavajo druge komisije. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine v primeru, da svet občine to zahteva.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika
občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Statutarna komisija občinskega sveta ima pet članov.

Člani:
1. Čuk Slavica - Predsednica
2. Branka Palčič
3. Vesna Palčič
4. Maja Zupančič
5. Stanislav Pavlič


3. Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja

Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju prostorskega planiranja in prostorskega razvoja. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami. Obravnava zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, parkirišči, trgi, parki in drugimi javnimi površinami. Ravno tako obravnava varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine, varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov, varstvo pred drugimi naravnimi nesrečami ter del proračuna, ki se nanaša na področje dela komisije. O predlogih, ki jih župan ali drugi predlagatelji občinskemu svetu predlagajo v sprejem, oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja ima pet članov.

Člani:
1. Boris Hribar - Predsednik
2. Viktor Prosenc
3. Jakob Levec
4. Adolf Košmrl
5. Peter Nelec


4. Komisija za družbene dejavnosti

Komisija za družbene dejavnosti  obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Komisija za družbene dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njene pristojnosti na področju družbenih dejavnosti.

Komisija za družbene dejavnosti ima pet članov.

Člani:
1. Zdenko Truden - Predsednik
2. Janja Mlakar
3. Branko Troha
4. Božidar Ožbolt
5. Ljubica Bavec


5. Komisija za gospodarske dejavnosti

Komisija za gospodarstvo in razvoj obravnava in analizira stanje gospodarstva v občini in predlaga ukrepe za spodbujanje razvoja gospodarstva. Komisija obravnava tudi področje gospodarskih javnih služb v občini ter daje predloge in pobude za urejanje tega področja. Obravnava razvoj malega gospodarstva in turizma v občini in predlaga ukrepe, ki bi omogočili razvoj teh področij ter obravnava del proračuna, ki se nanaša na delovno področje komisije.
Komisija za gospodarstvo in razvoj lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Komisija za gospodarske dejavnosti ima pet članov.

Člani:
1. Martina Šumrada - Predsednica
2. Zdenko Truden
3. Stane Sterle
4. Franc Bavec
5. Frenk Kovač


Občasna delovna telesa občinskega sveta:

1. Stanovanjski odbor občine Loška dolina

Člani:
1. Viktor Prosenc - Predsednik
2. Janez Antončič
3. Alen Frbežar
4. Marko Čuk
5. Monika Debeljak


2. Uredniški odbor javnega glasila Obrh

Člani:
1. Andreja Buh - Glavna urednica
2. Martina Kočevar
3. Mojca Kovač
4. Domen Kordiš
5. Anita Kolmanič
6. Bernarda Kandare
7. Milena Ožbolt
8. Vera Jasna Lekan


3. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani:
1. Andreja Ravšelj
2. Lidija Jurkovič
3. Zdravko Avsec
4. Ivan Turk
5. Ludvik Martinčič
6. Vinko Avsec
7. Divna Klanfar
8. Marjan Vampelj

Ko si zaželite svežega zraka, neokrnjene narave
in slastnih domačih dobrot, naj mimo naših kmetij in gostiln popelje vas pot.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2010

Medobinski inpektorat in redarstvo