Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Delovno področje občinskega sveta

Organi in uprava | Občinski svet | Delovno področje občinskega sveta

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet ima predvsem naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut občine, poslovnik, odloke in druge splošne akte,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v  javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča kdo drug,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana (podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • določa vrste in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
 • daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne enote,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari
 • ,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut in zakon.

V Loški dolini se je ohranil daljni rod Martinove kobilice. Ta rod konj je po stari navadi zelo ubogljiv in prav rad vas ponese po Loški dolini.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2010

Medobinski inpektorat in redarstvo