Občinska uprava

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava Občine Loška dolina je v skladu s 5. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000) organizirana kot enovit organ.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina.
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
  • splošnih zadev,
  • normativno - pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
  • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000)


ZAPOSLENI IN NJIHOVE NALOGE

Sprejemna pisarna

Andreja POROK, dipl. ekonomist
Poslovni sekretar
tel: 01 7050 670
faks: 01 7050 680


Direktor občinske uprave

Bogdan ZEVNIK, univ. dipl. inž. gradb.
tel: 01 7050 676


Družbene dejavnosti

Danica ZRIM, dipl. ekonomist (UN)
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
tel: 01 7050 679


Proračun in finance

    Lidija NOVAK, dipl. ekonomist (UN)
    Višja svetovalka za proračun in finance
    tel: 01 7050 682


Splošno pravne zadeve

Daliborka RADOVANOVIĆ JENC, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za splošno pravne zadeve
tel: 01 7050 678


Prostor in gospodarske javne službe

Nina KOMIDAR ŠRAJ, univ. dipl. inž. gradb.
Višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe
tel: 01 7050 681


Investicije

Emil MLAKAR, inž. gradbeništva
Višji referent za investicije
tel.: 01 70 50 684


Stanovanjska dejavnost

Nataša POJE NOVAK, dipl. organizator
Strokovna sodelavka VI
tel: 01 7050 683

Organizator mreže na projektu Medgen borza

Špela BOHINJEC MODIC,
Višja svetovalka III
tel: 01 7050 685