Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Občinska uprava

Organi in uprava | Občinska uprava

NALOGE OBČINSKE UPRAVE

Občinska uprava Občine Loška dolina je v skladu s 5. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000) organizirana kot enovit organ.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določeni z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina.
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

  • splošnih zadev,
  • normativno - pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
  • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.  

Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 1/2000)


ZAPOSLENI IN NJIHOVE NALOGE

Sprejemna pisarna

  Andreja POROK, dipl. ekonomist
  Poslovni sekretar
  tel:  01 7050 670
  faks: 01 7050 680


Direktor občinske uprave

   Bogdan ZEVNIK, univ. dipl. inž. gradb.
   tel:  01 7050 676


Družbene dejavnosti

    Danica ZRIM, dipl. ekonomist (UN)
    Višja svetovalka za družbene dejavnosti    
    tel: 01 7050 679


Proračun in finance

    Lidija NOVAK, dipl. ekonomist (UN)
    Višja svetovalka za proračun in finance
    tel: 01 7050 682


Splošno pravne zadeve

    Daliborka RADOVANOVIĆ JENC, univ. dipl. prav.
    Višja svetovalka za splošno pravne zadeve
    tel: 01 7050 678


Prostor in gospodarske javne službe

    Nina KOMIDAR ŠRAJ, univ. dipl. inž. gradb.
    Višja svetovalka za prostor in gospodarske javne službe
    tel: 01 7050 681


Investicije

    Emil MLAKAR, inž. gradbeništva
    Višji referent za investicije
    tel.: 01 70 50 684


Stanovanjska dejavnost

  Nataša POJE NOVAK, dipl. organizator
  Strokovna sodelavka VI
  tel: 01 7050 683

Organizator mreže na projektu Medgen borza

  Špela BOHINJEC MODIC,
  Višja svetovalka III
  tel: 01 7050 685

Ko si zaželite svežega zraka, neokrnjene narave
in slastnih domačih dobrot, naj mimo naših kmetij in gostiln popelje vas pot.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2010

Medobinski inpektorat in redarstvo