Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01 705 0670
 
 
DOMOV
 
 
 
 
 

Nadzorni odbor

Organi in uprava | Nadzorni odbor

PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in:
- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor:
- ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

S Poslovnikom nadzornega odbora se ureja podrobnejša organizacija dela nadzornega odbora občine Loška dolina.

Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 67/2011)
Spremembe poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 89/27.11.2013)


SESTAVA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA

Nadzorni odbor ima pet članov. Predsednik nadzornega odbora predstavlja in zastopa nadzorni odbor.

Člani nadzornega odbora:
- Anton Žnidaršič - predsednik
- Marjan Vampelj
- Marjetka Troha
- Romana Zakrajšek
- Janez Ponuda


Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki ga definira v letnem programu nadzora.

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2015:

Plan nadzora Nadzornega odbora v letu 2015

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2014:

Plan nadzora Nadzornega odbora v letu 2014


LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2013:

Sprememba in dopolnitev Plana nadzora nadzornega odbora v letu 2013

Plan nadzora Nadzornega odbora v letu 2013

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2012:

Plan nadzora Nadzornega odbora v letu 2012

Spremembe in dopolnitve plana nadzora Nadzornega odbora v letu 2012

LETNI PROGRAM NADZORA V LETU 2011:

Plan nadzora nadzornega odbora v letu 2011

Plan nadzora nadzornega odbora v letu 2011 - sprememba

Poročilo nadzornega odbora se pošlje nadzorovani osebi. Če nadzorni odbor v svojem poročilu ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o tej kršitvi v 15 dneh od potrditve poročila obvestiti računsko sodišče in pristojno ministrstvo.

V primeru, da je v poročilu zaznan utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati organom pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštvoati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zagotavlja na način, da se z dokončnimi rezultati nadzornega odbora seznanja javnosti. Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je informacija javnega značaja.

KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA

Poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo pogodb (iz poročil prejemnikov sredstev) za sofinanciranje športa v občini Loška dolina za leto 2013

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad  realizacijo  priporočil in nad  odpravo nepravilnosti, ki  jih je  v poročilih o notranji reviziji v Občini Loška dolina za leti 2011 in 2012 podal državni notranji revizor

Končno poročilo o opravljenem nadzoru postavk proračuna, ki so po ekonomski klasifikaciji opredeljene na kontih skupine 43- investicijski transferi za leto 2013


Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja proračunskega uporabnika Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

Poročilo o opravljenem nadzoru programa 160690002 - nakup zemljišč

Poročilo o opravljenem nadzoru proračunska postavka 19007 - regresiranje prevozov učencev

Poročilo o opravljenem nadzoru na programu porabe 1805-šport in prostočasne aktivnosti,  (vezano na proračun 2012)      

Poročilo o opravljenem nadzoru porabe na proračunski postavki- drugi operativni odhodki 402999 vertikalno po  poračunu 2012

Poročilo o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 20- socialno varstvo

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja JP Komunala Cerknica d.o.o.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke program 0703 - varastvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011

Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 06003 - sredstva za plače delavcev

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu - vrtec Polhek v povezavi s porabo sredstev proračunske postavke 19001

Poročilo o opravljenem nadzoru programa 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje v letu 2010 in v letu 2011 do dneva nadzora

Poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti izvedbe razpisa za sklenitev pogodb o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Loška dolina v letu 2010 in poročilo o opravljenem nadzoru na postavki 06005 - Materialni stroški občinske uprave v letu 2010

Poročilo o opravljenem nadzoru postavke 10001 - Lokalni zaposlitveni programi - Javna dela v letu 2011

Končno poročilo o opravljenem nadzoru pogodb Primorje d.d., Vopex d.o.o. in JP Komunala Cerknica d.o.o.

V Loški dolini se je ohranil daljni rod Martinove kobilice. Ta rod konj je po stari navadi zelo ubogljiv in prav rad vas ponese po Loški dolini.

lokalne volitve 2014

lokalne volitve 2010

Medobinski inpektorat in redarstvo